Mup

Ukoliko ste ubacili karticu koja sadrži kvalifikovani elektronski sertifikat u čitač (Lična karta) i Token manager Vas obaveštava da Vam je istekao sertifikat, u nastavku članka je procedura za izdavanje/obnavljanje.


Postupak izdavanja sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

  1. Korisnik službeniku registracionog tela (u daljem tekstu „službenik“) predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za pružanje usluge izdavanja i obnavljanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata – Obrazac 1. (u daljem tekstu „Zahtev za izdavanje sertifikata“) sa zaokruženim brojem ispred opcije „Izdavanje sertifikata“, odnosno brojem 1.
  2. Uz zahtev prilaže dva primerka svojeručno potpisanog dokumenta Opšti uslovi pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata (u daljem tekstu „Opšti uslovi izdavanja sertifikata“).
  3. Na zahtev korisnika zaključuje se Ugovor o pružanju usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata (u daljem tekstu „Ugovor“) u dva primerka. Korisnik u prisustvu službenika potpisuje gore navedena dokumenta.
  4. Nakon podnošenja Zahteva za izdavanje sertifikata i potpisivanja Ugovora službenik započinje proces izdavanja sertifikata, pri čemu u predviđeno polje unosi e-mail korisnika iz zahteva, ako je korisnik u zahtevu naveo da je potrebno u sertifikat upisati e-mail.
  5. U procesu izdavanja sertifikata neophodno je uneti aktivacioni podatak (PIN) koji je poznat samo korisniku.
  6. Potrebno je omogućiti korisniku da u procesu izdavanja sertifikata u koraku koji zahteva unos PIN-a, sam unese svoj PIN.
  7. Nakon upisa sertifikata u čip lične karte službenik spaja Zahtev sa po jednim primerkom Ugovora i Opštih uslova izdavaanja sertifikata i odlaže ih na čuvanje, a korisniku predaje ličnu kartu i po jedan primerak Ugovora i Opštih uslova izdavanja sertifikata. Na ovaj način je završen postupak izdavanja sertifikata.

Izvor: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sertifikaciono telo